BC Raak'm

Trainer gezocht! Interesse? Klik hier voor meer informatie.

 1. Home
 2. /
 3. Privacyverklaring

Privacyverklaring BC Raak'm

De vereniging BC Raak’m hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BC Raak’m houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als BC Raak’m zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door BC Raak’m verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Voor de bovenstaande doelstellingen kan BC Raak’m de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Het bankrekeningnummer en naam rekeninghouder worden uitsluitend door BC Raak’m zelf gebruikt en niet aan de bond of andere derden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden door BC Raak’m opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat het lidmaatschap duurt en daarna alleen in de financiële administratie voor de duur van maximaal zeven jaar. Tevens worden de gegevens bewaard in een oud-ledenarchief, bestemd voor reünies en jubilea tenzij het lid zelf heeft verzocht de gegevens niet langer te bewaren.

Verwerking van persoonsgegevens van niet leden

Persoonsgegevens van niet leden worden door BC Raak’m verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Communicatie met sponsoren, hetzij privé personen of ondernemingen;
 • Communicatie met geïnteresseerden, zoals het verstrekken van nieuws en het uitnodigen voor een verenigingsevenement;
 •  Innen van overeengekomen sponsorbijdragen of andere overeengekomen bijdragen aan de vereniging;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan BC Raak’m de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voor- en achternaam (contactpersoon);
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • Naam rekeninghouder;
 • E-mailadres.

Het bankrekeningnummer en naam rekeninghouder worden uitsluitend door BC Raak’m zelf gebruikt en niet aan derden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden door BC Raak’m opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat een sponsorovereenkomst geldt en/of dat er met u, op uw verzoek, gecommuniceerd wordt over de vereniging. U kunt te allen tijde verzoeken om stopzetting van de communicatie over de vereniging.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

BC Raak’m deelt jouw persoonsgegevens met:

 • Badminton Nederland.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

BC Raak’m bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens BC Raak’m van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beeldmateriaal

BC Raak’m publiceert op haar website en in de sociale media beeldmateriaal van wedstrijden, evenementen en activiteiten. Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website of sociale media wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht. Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, voorzien van reden, kenbaar maken via de contactgegevens onder aan dit document.

Sociale Media

BC Raak’m maakt gebruik van Facebook, Linked In en Twitter. Wanneer leden en ouders van jeugdleden gebruik maken van deze toepassingen, zijn zij akkoord gegaan met de privacyinstellingen behorende bij Facebook en Twitter. Leden kunnen zelf hun privacyinstelling desgewenst aanpassen. BC Raak’m behoudt zich ter aller tijden het recht om commentaren die op sociale media die dan wel kwetsend, beledigend zijn of leiden tot ongewenste reacties, te verwijderen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.